Vita

2013-2017 Schauspielstudium an der Kunstuniversität Graz

2014 Erasmussemester an der ArtEZ hogeschool voor de kunsten in Arnheim

2017-2020 Ensemblemitglied am Schlosstheater Moers